درباره ما

كلينيك تخصصي دندانپزشكي اصفهان متعلق به تعاوني بهداشتي درماني انديش پردازان سلامت سپاهان در كليه درمانهاي تخصصي و عمومي دندانپزشكي شامل (ارتودنسي :رديف كردن دندانها ) دندانپزشكي كودكان ( انجام اقدامات پيشگيري و درمانهاي دندانپزشكي بيمارستاني از بدو تولد تا 12 سالگي و در صورت نياز كاربرد آرام بخشي دندانپزشكي در كودكان ) – پروتز دنداني – جراحي لثه (پريو) ، ترميمي و زيبايي دندانپزشكي ، درمان ريشه و جراحي فعال است.در زمينه ايمپلنت هاي دنداني ( جايگزيني دندانهاي از دست رفته ) نيز با استفاده از تجربيات 6 سال گذشته و تحت نام مركز تخصصي ايمپلنت اصفهان با بهرمندي از اساتيد مجرب و اعضا هيئت علمي دانشگاه توانسته است مطابق با استانداردهاي بين المللي انجمن ايمپلنتولوژي آمريكا و اروپا درمان هاي ايمپلنت هاي دنداني را در حد مطلوب ارائه نمايد .

در حوزه دندانپزشكي زيبايي و استتيك  dentistry   cosmetic نيز با استفاده از جديدترين متدهاي معتبر بين المللي آمادگي عرضه خدمات تخصصي دندانپزشكي زيبايي ( سفيد كردن دندانها  bleaching ، ونيرهاي پرسلن و كامپوزيت ، لاميننت ) در ايجاد لبخند زيبا را در طرح درمان ها پيشنهاد مي كند.

كلينيك تخصصي دندانپزشكي اصفهان با امكانات 14 يونيت دندانپزشكي و مساحتي حدود 850 مترمربع در حال حاضر بزرگترين فضاي درماني حوزه دندانپزشكي را در بخش خصوصي با بهرمندي از اساتيد هيئت علمي دانشكده دندانپزشكي به خود اختصاص داده است .

گروهي از اساتيد هيئت علمي كه با كلينيك تخصصي دندانپزشكي اصفهان همكاري مي نمايد عبارتند از :

جراحي لثه  (پريو)

دكتر رضا بيرنگ – دانشيار گروه جراحي لثه دانشكده دندانپزشكي

دكتر محمد شاه ابويي - استاديار گروه جراحي لثه دانشكده دندانپزشكي

دكتر احمد مقاره عابد - دانشيار گروه جراحي لثه دانشكده دندانپزشكي

دكتر شهرام اميني - استاديار گروه جراحي لثه دانشكده دندانپزشكي

جراحي فك و صورت

دكتر سيد مهدي قريشيان – استاديار گروه جراحي دهان ، فك وصورت بيمارستان الزهرا- دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دكتر بيژن موحديان - دانشيار گروه جراحي دهان ، فك وصورت بيمارستان الزهرا- دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دكتر عباس حقيقت - استاديار گروه جراحي دهان ، فك وصورت بيمارستان الزهرا- دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دكتر محمد حسن سمندري - استاديار گروه جراحي دهان ، فك وصورت بيمارستان الزهرا- دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

گروه ترميمي

دكتر محمدرضا مالكي پور - دانشيار گروه ترميمي دانشكده دندانپزشكي

دكتر ليلا پيشه ور-  استاديار گروه ترميمي دانشكده دندانپزشكي

دكترفرزانه شيراني – دانشيار گروه ترميمي دانشكده دندانپزشكي

درمان تخصصي ريشه

دكتر علي اخوان – متخصصص درمان ريشه و استاديار دانشكده دندانپزشكي

گروه تخصصي بيهوشي و آرام بخشي دندانپزشكي

دكتر احمد يراقي – دانشيارگروه بيهوشي دانشكده پزشكي

دكتر ناصر كاوياني – استاديار و عضو هيئت علمي دانشكده دندانپزشكي

دكتر اميد كيان صدر – بورد تخصصي بيهوشي

دكتر مسعود شريعت زاده - بورد تخصصي بيهوشي

گروه پروتز هاي دنداني

دكتر منصور ريسمانچيان – دانشيار گروه پروتز تخصصي دانشكده دندانپزشكي

دكتر رامين مشرف - دانشيار گروه پروتز تخصصي دانشكده دندانپزشكي

دكتر بهناز عباديان – دانشيار گروه پروتز تخصصي دانشكده دندانپزشكي

دكتر فرشاد باجغلي – دانشيار گروه پروتز تخصصي دانشكده دندانپزشكي

دكتر سعيد نصوحيان –استاديار گروه پروتز تخصصي دانشكده دندانپزشكي

دكتر احمد حميدفر – استاديار گروه پروتز تخصصي دانشگاه تگزاس آمريكا

گروه دندانپزشكي كودكان

دكتر عليرضا عشقي- استاديار دندانپزشكي كودكان دانشكده دندانپزشكي 

دكتر مهدي جعفرزاده – استاديار دندانپزشكي كودكان دانشكده دندانپزشكي

دکتر ابراهیم جباری فر- دانشیار دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی

گروه ارتودنسي

دكتر علي محمد كلانتر معتمدي – متخصص ارتودنسي از آمريكا

دكتر اميررضا امنعي – متخصص ارتودنسي  -استاديار دانشكده دندانپزشكي